Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksen laatimisella voit varautua ennakollisesti toimintakykysi mahdolliseen heikkenemiseen tulevaisuudessa. Toimintakyky voi heikentyä sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi, jolloin henkilö voi tulla kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Riski yllättävään toimintakyvyn heikkenemiseen on todellinen

Toimintakykysi voi heikentyä täysin ennalta odottamattomalla tavalla esimerkiksi onnettomuudessa vammautumisen myötä. Edunvalvontavaltuutus on suositeltavaa tehdä ajoissa iästä ja terveydentilasta riippumatta, sillä ei ole itsestään selvää, että toisen henkilön asioita pystyy hoitamaan ilman asianmukaisia valtuutuksia, vaikka kyse olisi puolisosta taikka lapsesta.

Edunvalvontavaltuutuksella voit etukäteen huolehtia siitä, että sinulle luotettava henkilö huolehtii esimerkiksi taloudellisista asioistasi, kun et itse siihen enää kykene. Lisäksi edunvalvontavaltuutuksella voit antaa valtuutetulle laajemmat oikeudet omaisuutesi hoitamisen suhteen verrattuna siihen, mitä edunvalvoja voi lain puitteissa tehdä. Edunvalvontavaltuutuksella voidaan antaa lupa esimerkiksi omaisuuden myyntiin tai vuokraamiseen ilman maistraatin lupaa. Edunvalvontavaltuutusta on mahdollista päivittää elämäntilanteiden mukaan.

Miten yritystoiminnalleni käy, jos joudun onnettomuuteen tai sairastun vakavasti, enkä kykene siitä itse huolehtimaan?

Mikäli toimit yrittäjänä, on tärkeää, että joku huolehtii yrityksesi toiminnasta, mikäli et itse siihen kykene. Edunvalvontavaltuutuksella voit varmistua siitä, ettei yrityksesi jää tuuliajoille toimintakykysi heikentyessä, vaan valtuuttamasi henkilö voi huolehtia yrityksen toiminnasta ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä puolestasi.

Edunvalvontavaltuutuksen laadinta ja säilyttäminen

Edunvalvontavaltuutus laaditaan kirjallisesti sille säädettyjä muotovaatimuksia noudattaen. Edunvalvontavaltuutuksessa valtuuttaja nimeää valtuutetun, jonka tulee suostua tehtävän hoitamiseen. Valtuutetulle voidaan määrätä varavaltuutettu, joka tulee valtuutetun tilalle siinä tilanteessa, että valtuutettu on tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtävää. Edunvalvontavaltuutuksessa voidaan määrätä lisäksi myös toissijainen valtuutettu, joka tulee valtuutetun tilalle silloin, jos valtuutettu ei voi ottaa tehtävää vastaan tai tulee pysyvästi esteelliseksi hoitamaan tehtävää.

Valtuutuksessa valtuuttaja voi määritellä, mitä tehtäviä hän haluaa valtuutetulle määrätä. Hän voi oikeuttaa valtuutetun esimerkiksi huolehtimaan omaisuudestaan ja/tai muista taloudellisista asioistaan, taikka esimerkiksi valtuuttajan henkilöön liittyvistä asioista. Valtuutettu voidaan siten oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa myös sellaisissa tämän henkilöä koskevissa asioissa, joiden merkitystä valtuuttaja ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta olisi käytettävä. Tehty edunvalvontavaltuutus on suositeltavaa antaa valtuutetulle tiedoksi ja säilyttää huolellisesti.

Siinä tapauksessa, että valtuutuksen antanut henkilö ei kykene enää hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden vuoksi, valtuutettu voi pyytää maistraattia vahvistamaan valtakirjan. Valtuutetun tulee esittää maistraatille alkuperäinen valtakirja sekä lääkärinlausunto, joka todistaa, että valtuutuksen antanut henkilö on tullut kyvyttömäksi hoitamaan asioita, joita valtuutus koskee. Valtuutus tulee voimaan, kun maistraatti on vahvistanut sen. Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen helpottaa lähiomaisia, sillä tällöin valtuutuksen laatijalle ei tarvitse määrätä edunvalvojaa viranomaisten toimesta, joka on hidas ja byrokraattinen menettely.

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Joki

Sanna Joki
Asianajaja, osakas

Ihan parasta, osaavaa, ihmisläheistä ja asiantuntevaa palvelua!!! Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta ⚘

Susanna

Asiantuntevaa palvelua!

Kirsi

VARAA AIKA MAKSUTTOMAAN ASIANAJAJAN ALKUNEUVONTAAN

Meillä alkuneuvottelu (15 min) on MAKSUTONTA. Ota yhteyttä ja keskustellaan tilanteestanne ja pohditaan vaihtoehtoja.