Asiakirjojen laadinta: Avioehtosopimus, testamentti & perukirja

Avioehtosopimus

Avioehtosopimus

Avioliitto luo Suomen avioliittolain mukaan puolisoiden välille avio-oikeuden. Avio-oikeudella tarkoitetaan sitä, että mahdollisessa eron tai puolison kuoleman vuoksi käynnistyvässä osituksessa puolisoiden omaisuus tasataan puoliksi. Enemmän omistava luovuttaa vähemmän omistavalle tasinkoerän, jolla tasoitetaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden epäsuhta heidän välillään. Puolisot voivat poiketa avio-oikeuden ulottuvuudesta avioehtosopimuksella.

Avioehtosopimuksella voidaan vaikuttaa ennakolta tulevaan ositukseen. Avioehto toimii hyvin riskienhallinnan välineenä. Riskejä, joihin avioehdolla voidaan vaikuttaa ja joita sen avulla voidaan yrittää hallita, ovat avioero ja puolison kuolema. Molemmissa tapauksissa on taloudellisen menetyksen mahdollisuuden riski.

Avioehtosopimus voidaan tehdä joko ennen avioliittoa tai milloin tahansa sen aikana. Avioehtosopimuksessa puolisot määräävät avio-oikeuden ulottuvuudesta.

Avio-oikeus voidaan poistaa sopimusteitse solmimalla avioehtosopimus. Sopimuksella puolisot voivat määrätä, että

  • kummallakaan puolisoista ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen puolison omaisuuteen (avio-oikeuden kokonaan poissulkeva avioehto) tai
  • kummallakaan ei ole avio-oikeutta tiettyyn toisen puolison omaisuuteen (osittainen avioehto) tai
  • toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen puolison omaisuuteen taikka tiettyyn toisen omaisuuteen (yksipuolinen avioehto).

Sopimus voidaan solmia sekä totaaliseksi tai osittaiseksi. Puolisot voivat määrätä avio-oikeudestaan myös esinekohtaisesti, omaisuustyyppikohtaisesti (kiinteä – irtain) tai saantotyyppikohtaisesti (esim. perintö, lahja, testamentti). Avioehdolla voidaan määrätä omaisuudesta, joka puolisoilla on sopimusta tehtäessä tai omaisuudesta minkä hän tulee saamaan tulevaisuudessa.

Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa kihlakumppaneiden kesken tai sen aikana, mutta kuitenkin ennen toisen puolison kuolemaa tai avioeron vireille tuloa.

Avioehto on tehtävä kirjallisesti, se tulee päivätä, kummankin puolison allekirjoittaa sekä kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistaa. Avioehto tulee voimaan, kun se on rekisteröity maistraatissa.

Avioehtosopimus vaikuttaa lesken asemaan ensiksi kuolleen puolison jälkeen perintöverotuksellisesti. Avioehdolla voidaan vaikuttaa perintöveron määrään, koska tasinkona saatu omaisuus on perintöverosta vapaata.

Testamentti

Testamentti

Henkilön kuoltua hänen perillisensä määräytyy perintökaaren mukaan. Perintökaaren mukaan ensisijaisia perillisiä ovat lapset (rintaperilliset) ja heidän sijaansa tulevat lasten jälkeläiset. Jos perittävä oli naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eikä häneltä jäänyt rintaperillisiä, perii hänet aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli. Mikäli perittävällä ei ollut puolisoa tai puoliso ei ole elossa, perivät vanhemmat ja sen jälkeen sisarukset tai heidän jälkeläisensä. Mikäli nämäkään eivät ole elossa, perivät isovanhemmat, tai jos heitä ei enää ole, heidän lapsensa. Lakisääteinen perimys katkeaa tähän, eli perittävän sedät ja tädit voivat vielä periä, mutta serkut eivät. Perintö menee valtiolle, jos perittävällä ei ole elossa olevia läheisiä sukulaisia.  Perintökaaren mukaista perimysjärjestystä voidaan muuttaa testamentilla.

Testamentilla voit vaikuttaa siihen, miten omaisuutesi jaetaan perintökaaren rajoissa. Testamentilla voi jakaa vaikka koko omaisuutensa, mutta jos sinulla on rintaperillisiä, heillä on oikeus saada lakiosansa, joka on puolet perintöosasta. Avio-oikeuden voi sulkea pois lahjoituksella tai avioehtosopimuksella, tai testamentilla saadun omaisuuden osalta lahjakirjan tai testamentin määräyksellä.

Yleistestamentti

Yleistestamentilla perittävä voi määrätä koko omaisuudestaan jonkun henkilön tai henkilöiden hyväksi.

Erityistestamentti

Erityistestamentti eli legaatti on testamentti, jolla perittävä määrää tietyn omaisuuden taikka tietyn rahamäärän jonkun hyväksi.

Omistusoikeustestamentti

Omistusoikeustestamentilla perittävä voi määrätä omaisuuden jonkun hyväksi täydellä omistusoikeudella tai rajoitetulla omistusoikeudella.

Hallintaoikeustestamentti

Hallintaoikeustestamentilla perittävä voi määrätä omaisuuden jonkun hallintaan, mutta toisen omistukseen.

Keskinäinen testamentti

Keskinäinen testamentti on yleensä kahden testamentin yhdistelmä, jossa kaksi henkilöä ilmaisee samalle asiakirjalle laaditussa testamentissa testamenttaustahtonsa toistensa hyväksi. Keskinäinen testamentti voi olla luonteeltaan täysi omistusoikeustestamentti, rajoitettu omistusoikeustestamentti tai käyttö- eli hallintaoikeustestamentti. Lisäksi on harvemmin käytetty tuotto-oikeustestamentti.

Testamentti on tarkasti määrämuotoinen asiakirja, jonka laatimisessa kannattaa käyttää usein asiantuntijan apua.

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Joki

Sanna Joki
Asianajaja, osakas

Ihan parasta, osaavaa, ihmisläheistä ja asiantuntevaa palvelua!!! Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta ⚘

Susanna

Asiantuntevaa palvelua!

Kirsi

VARAA AIKA MAKSUTTOMAAN ASIANAJAJAN ALKUNEUVONTAAN

Meillä alkuneuvottelu (15 min) on MAKSUTONTA. Ota yhteyttä ja keskustellaan tilanteestanne ja pohditaan vaihtoehtoja.